ОБЯВЛЕНИЕ № 01-429/15.02.2023 г.

вторник, 21 март 2023 185

На вниманието на:

  1. Румяна Йотова Петрова с. Кокаляне, София
  2. Тотка Йотова Тодорова гр. Плевен

 

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект „ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ /ПИПУП-ПР/ ЗА УПИ XV-321 В КВ. 53 ПО ПЛАНА НА С. ТОРОС, ОБЩИНА ЛУКОВИТ“.

Проектът може да бъде разгледан в отдел РУТОС, стая № 26 на Община Луковит.

Всички пряко заинтересувани лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП-ПРЗ до общинската администрация в 14-дневен срок от съобщението съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.

https://www.livechatalternative.com/