ОБЯВЛЕНИЕ № 01-417/10.02.2022 ГОД.

четвъртък, 10 февруари 2022 84

                  На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че с Заповед №41/03.02.2022 г. е одобрен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/  в обхват: ПИ с идентификатор 44327.226.30, местност „Глоговец“ по Кадастралната карта на гр. Луковит, с който имотът се отрежда „за кариера за пясък, чакъл и глини за строителна керамика”  при условие да се ползва с това си предназначение в участъка, който попада в концесионната площ.

                 Съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заповедта на Кмета на Община Луковит подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й, чрез Община Луковит пред Административен съд - Ловеч.