ОБЯВЛЕНИЕ № 01-414/01.02.2013г.:

неделя, 21 юли 2013 592

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава , че със заповед ¹ 32/21.01.2013 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на проект на  Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и схеми за елементите на техническата инфраструктура за ПИ с идентификатор 44327.332.26 по Кадастрална карта на гр.Луковит, с цел разделянето на имота и отреждане на новообразуваните УПИ-та за жилищно застрояване с устройствена зона Жм.
   Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.