ОБЯВЛЕНИЕ № 01-4120/19.07.2013г.

сряда, 28 август 2013 485

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че с решение номер  271 от протокол номер 24/26.06.2013г. на Общински съвет гр.Луковит е разрешено изработването на проект на  Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, в обхват ПИ 165033 от землището на с.Дерманци, общ.Луковит, с цел смяна на предназначението на имота за неземеделски нужди по реда на ЗОЗЗ и се отреди за „коневъдство и база за конен спорт”.