ОБЯВЛЕНИЕ № 01-4094/18.07.2013г.

сряда, 28 август 2013 570

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че със Заповед номер  376/17.07.2013г. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ПИПУП-ПР/ в обхват УПИ с номера VI-396,397, ХVII-396, IV-397 и УПИ I-399, всичките от квартал 56, по действащия от 1968г. подробен устройствен план на с.Торос, общ.Луковит, обл.Ловеч.