ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3895/11.12.2018 г.

сряда, 12 декември 2018 131

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед №416/06.12.2018 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), в обхват УПИ ХХІІІ, кв. 139 по Регулационния план на гр. Луковит, съответстващ на ПИ с идентификатор 44327.502.2506 по Кадастрална карта, с части: 1. Проект за изменение на подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПИПУП-ПРЗ), с цел смяна на отреждането на имота, като от „за жилищно застрояване“ стане „за обществено-обслужващи дейности“ при запазване на устройствената зона, предвиждане на ограничителна линия на застрояване, съобразявайки се със съществуващото застрояване в имота 2. Инвестиционен проект във фаза технически проект за обект: „Преустройство на съществуващите сгради в имота с евентуално пристрояване, или премахването им и реализирането на нови такива, с цел реализиране на обществено-обслужващ обект.

               Заповедта, съгласно чл. 124б, ал. 4, не подлежи на оспорване.