ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3894/11.12.2018 г.

сряда, 12 декември 2018 130

              На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че със заповед № 415/06.12.2018 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация (ПИПУП-ПР)  в обхват УПИ ХІ, кв. 74 по Регулационния план на гр. Луковит, съответстващ на ПИ с идинфикатор 44327.502.2286 по Кадастралната карта на града, с цел разделянето му на урегулирани имоти, по начин, по който всяка реализирана в него сграда попадне в самостоятелен урегулиран поземлен имот.

              Заповедта, съгласно чл. 124б, ал. 4, не подлежи на оспорване.