ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3861/05.12.2018 ГОД.

петък, 01 март 2019 228

            Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 413 от 05.12.2018 г. на Кмета на Община Луковит е одобрено изменение  на подробен  устройствен план - план за регулация в обхват урегулирани поземлени имоти VІІІ-559, ІХ-560 и Х-561 в кв. 36 по регулационния и кадастрален план на с. Ъглен, като уличнорегулационната линия на гореописаните имоти се поставя по кадастралните граници, както се сменя и отреждането на УПИ ІХ-560 от „За озеленяване“ в „За жилищно застрояване“ .

            Съгласно чл. 215, ал.1 и ал.4 от  ЗУТ заповедта на Кмета на Община Луковит подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването чрез Община Луковит  пред Административен съд Ловеч.