ОБЯВЛЕНИЕ № 01-386/10.02.2023 г.

вторник, 14 февруари 2023 186

На основание чл. 140, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересованите лица, че е издадена виза за проектиране от Главния архитект на Община Луковит за: “Преустройство на част от сграда с идентификатор 20688.501.942.1 по Кадастрална карта на с. Дерманци за обособяване на магазин за промишлени стоки в УПИ ХІІ, кв. 85 по Регулационния план на селото,  /ПИ с идентификатор 20688.501.942 по КККР на с. Дерманци, общ. Луковит / собственост на Нина Христова Георгиева.

Копие от скиците може да бъде разгледани в отдел РУТОС, стая №26 на Община Луковит.

https://www.livechatalternative.com/