ОБЯВЛЕНИЕ №01-385/11.02.2019 г.

понеделник, 11 февруари 2019 333

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със Заповед № РД-02-15-22/04.02.2019 год. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройство е разрешено на Агенция „Пътна инфраструктура“ изработването на Проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП)  за обект: АМ „Хемус“, участък от км 87+800 до км 103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен възел „Дерманци“, землищата на с.Брестница, община Ябланица, с. Български извор, община Тетевен, с. Пещерна, с. Торос и с. Дерманци,  община Луковит, област Ловеч.

              Заповедта, съгласно чл. 124б, ал .4, не подлежи на оспорване.