ОБЯВЛЕНИЕ №01-3840/04.12.2018 г.

петък, 14 декември 2018 134

          Община Луковит на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на всички заинтересувани, че е изготвен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) – фаза окончателен проект за обект „Подмяна на Преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Беглеж – КВ Дерманци – КВ Батулци – КВ Калугерово“, включващ парцеларни планове за трасето на газопровода и неговите технологични съоръжения на територията на община Луковит преминаващо през землищата на с. Бежаново, с. Беленци, с. Дерманци, с. Румянцево, с. Тодоричене и с. Ъглен. Проектът за ПУП – ПП може да бъде разгледан в  отдел „РУТОС”, стая  № 27 на Община Луковит. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Подмяна на преносен (магистрален) газопровод