ОБЯВЛЕНИЕ №01-383/08.02.2021 г.

понеделник, 08 февруари 2021 89

              На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че с решение № 198, взето с протокол №23/28.01.2021 год., на Общински съвет Луковит е разрешено изработването на подробен устройствен план - /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/  в обхват: ПИ с идентификатори 44327.335.558, 44327.335.559, 44327.335.560, 44327.335.530, 44327.335.531, 44327.335.532, 44327.335.533, 44327.335.534, 44327.335.535, 44327.335.542, 44327.335.543, 44327.335.544 и 44327.266.37,   местност „Бяло поле“ по кадастралната карта на гр. Луковит, с цел създаване на устройствен статут на всеки един от тях, като се предвиди обединяване единствено на ПИ с идентификатори 44327.335.558, 44327.335.559, 44327.335.560 в едно УПИ с отреждане на същото „за база за отглеждане на животни“, а всеки един от другите се отредят „ за стопанска, производствена и складова дейност“, като се предвиди за всички устройствена зона /Пп/- предимно производствена и устройствени показатели, съгласно чл. 25, ал. 3 от Наредба 7 за ПНУОВТУЗ.

              Заповедта, съгласно чл. 124б, ал. 4, не подлежи на оспорване.