ОБЯВЛЕНИЕ №01-381/08.02.2021 г.

понеделник, 08 февруари 2021 28

              На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че с решение № 199, взето с протокол №23/28.01.2021 год., на Общински съвет Луковит е разрешено изработването на подробен устройствен план - /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/  в обхват: ПИ с идентификатор 44327.56.61, местност „Радов Дол“ по кадастралната карта на гр. Луковит, с цел създаване на устройствен статут на имота, като същия се отреди „за стопанска, производствена и складова дейност“, предвиждане на устройствена зона /Пп/ - предимно производствена и максимално допустими устройствени показатели, съгласно чл. 25, ал. 3 от Наредба 7 за ПНУОВТУЗ.

              Заповедта, съгласно чл. 124б, ал. 4, не подлежи на оспорване.