ОБЯВЛЕНИЕ №01-380/08.02.2021 г.

понеделник, 08 февруари 2021 27

              На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че с решение № 186, взето с протокол №23/28.01.2021 год., на Общински съвет Луковит е разрешено изработването на подробен устройствен план ПИПУП - ПР / Проект за изменение на регулационния план - План за регулация/  в обхват: кв. 221 и кв. 223, засягащ имоти както следва:

  • УПИ I /ПИ с идентификатор 44327.502.684/ ,УПИ II /ПИ с идентификатор 44327.502.683/, УПИ III /ПИ с идентификатор 44327.502.682/, УПИ VIII /ПИ с идентификатор 44327.502.686/ , УПИ IX /ПИ с идентификатор 44327.502.2763/ и УПИ X /ПИ с идентификатор 44327.502.685/, попадащи в кв. 221 по Регулационния план на гр. Луковит
  • УПИ I /ПИ с идентификатор 44327.502.2731/, УПИ II /ПИ с идентификатор 44327.502.2951/, УПИ XV /ПИ с идентификатор 44327.502.2737/, УПИ XVI /ПИ с идентификатор 44327.502.3001/ , УПИ XVII / ПИ с идентификатор 44327.502.739/ и УПИ XVIII /ПИ с идентификатор 44327.502.740/, попадащи в кв. 223 по Регулационния план на гр. Луковит,

с цел да се отрази съществуващата на място улица, но неотразена в регулационния план на града, одобрен със заповед №180/1986год.

   Заповедта, съгласно чл. 124б,  ал. 4, не подлежи на оспорване.