ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3770/27.11.2018 год.

четвъртък, 21 февруари 2019 225

        На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за  подробен  устройствен план /ПУП/ - план за застрояване в обхват поземлен имот 000082, местност „През Панега“, землище  на с. Петревене, община Луковит.

        В 14-дневен срок от съобщението по ал. 3 всички пряко заинтересувани лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по ПУП-ПЗ до общинската администрация  съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.