ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3710/23.11.2018 г.

петък, 23 ноември 2018 169

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че със заповед № 397/22.11.2018 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация (ПИПУП-ПР) в обхват УПИ Х, кв. 234 по Регулационния план на гр. Луковит (44327.502.9814 по Кадастралната карта на града), с цел разделянето му на урегулирани имоти, по начин, по който всяка реализирана в него сграда, да попадне в самостоятелен урегулиран поземлен имот и при необходимост да се предвиди обсужваща ги топикова улица.

              Заповедта, съгласно чл.124б, ал.4, не подлежи на оспорване.