ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3654/16.11.2018 г.

петък, 23 ноември 2018 162

               На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ в  обхват ПИ с идентификатор 44327.256.3, м. “Бяло поле“ по Кадастрална карта, з-ще на гр. Луковит, с цел отреждането му „За къща за гости“, при  устройствена зона за курорт и допълващи го дейности /Ок/, предвиждане на ограничителна линия на застрояване, отстояща на 3 м. от границите на имота и съобразена със съществуващото застрояване.                    

               Всички пряко заинтересувани лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската администрация в 14-дневен срок от съобщението съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ.