ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3615/25.11.2015 ГОД.

четвъртък, 26 ноември 2015 456

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 677/23.11.2015 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) в обхват УПИ VІ-258, кв.24 по Регулационния и кадастрален план на с.Тодоричене, общ.Луковит, с части: 1. Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) с цел отреждане на имота „за жилищно застрояване и базова станция” и предвиждане на ограничителна линия на застрояване 2. Инвестиционен проект във фаза технически проект за обект:”Базова станция за нуждите на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ”ЕАД”.

              Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.