ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3606/09.11.2018 г.

петък, 09 ноември 2018 115

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 386/08.11.2018 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на  подробен устройствен план (ПИПУП) – План за регулация (ПР) в обхват: УПИ ХХVІІ и УПИ ХХVІІІ, кв.234 по Регулационния план на гр. Луковит, съответстващ на ПИ с идентификатор 44327.502.2901 и 44327.502.2900 по Кадастрална карта на града, с цел обединяване на същите при запазване на устройствената зона и отреждане.

              Заповедта, съгласно чл.124б, ал.4, не подлежи на оспорване.