ОБЯВЛЕНИЕ № 01-358/07.02.2022ГОД.

четвъртък, 10 февруари 2022 91

НА ВНИМАНИЕТО НА НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ СТАНЕВ ГР.ЛУКОВИТ


ОБЯВЛЕНИЕ № 01-358/07.02.2022ГОД.

                  На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №38/03.02.2022г. е одобрен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/  в обхват: ПИ с идентификатор 44327.225.114, местност „Станчов връх“ по Кадастралната карта на гр. Луковит, с който имотът се отрежда „За кариера за пясък, чакъл и глини за строителна керамика“.
                 Съгласно чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ заповедта на Кмета на Община Луковит подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването и, чрез Община Луковит пред Административен съд - Ловеч.

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-360/07.02.2022ГОД.

                  На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че с Заповед №40/03.02.2022г. е одобрен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/  в обхват: ПИ с идентификатор 44327.225.115, местност „Станчов връх“ по Кадастралната карта на гр. Луковит, с който имотът се отрежда „За кариера за пясък, чакъл и глини за строителна керамика“ при условие да се ползва с това си предназначение в участъка, който попада в концесионната площ.
                 Съгласно чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ заповедта на Кмета на Община Луковит подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването и, чрез Община Луковит пред Административен съд - Ловеч.