ОБЯВЛЕНИЕ № 01-355/04.02.2022 ГОД.

понеделник, 07 февруари 2022 68

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план /ПИПУП/ -  План за регулация /ПР/, с цел промяна на дворищнорегулационната граница между УПИ І /ПИ с идентификатор 44327.502.9837/ от една страна и УПИ ІІ, УПИ ІІІ и УПИ VІ от друга, всичките попадащи в кв. 205 по Регулационния план на гр. Луковит, по начин по който дворищнорегулационните граници се приведат в съответствие с кадастралните граници между имотите.

Проектът за ПИПУП – ПР може да бъде разгледан в  отдел „РУТОС”, стая  № 26 на Община Луковит.

Всички пряко заинтересувани лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП-ПР до общинската администрация в 14-дневен срок от съобщението съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.