ОБЯВЛЕНИЕ № 01-351/06.02.2023 г.

сряда, 08 февруари 2023 27

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че със Заповед №66/06.02.2023 г. на кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на  подробния устройствен план (ПИПУП) с част План за регулация (ПР), с цел:

  1. Промяна на дворищнорегулационната граница на двата урегулирани имота – УПИ ХІ и УПИ ХІІ, представляващи дъно за всеки от тях, от една страна и УПИ VІ – от друга, в съответствие с кадастралните граници между ПИ с идентификатори 03143.70795 и 03143.701.796 от една страна и ПИ с идентификатор 03143.701.794 – от друга по реда на чл. 15 от ЗУТ.
  2. След провеждане на процедура по т.1, да се прехвърли реална част от УПИ ХІІ към УПИ ХІ, респективно от ПИ с идентификатор 03143.701.796 към ПИ с идентификатор 03143.701.795 в участък на кадастралната граница между двата имота намираща се към дъната им, след края на урегулираните имоти /УПИ ХІ и УПИ ХІІ/, т.е. в контура на УПИ VІ по сега  действащ регулационен план на селото.

Заповедта, съгласно чл. 124б, ал. 4, не подлежи на оспорване.