ОБЯВЛЕНИЕ № 01-350/06.02.2023 г.

сряда, 08 февруари 2023 114

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че със Заповед №64/06.02.2023 г. на кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на  подробния устройствен план (ПИПУП) с част План за регулация (ПР), с цел привеждане на дворищнорегулационната граница между УПИ ІІ и УПИ ІХ, кв. 73 по Регулационния план на гр. Луковит, в съответствие с кадастралната граница между съответстващите ПИ с идентификатор 44327.502.2279 и ПИ с идентификар 44327.502.2280 по Кадастралната карта на града

Заповедта, съгласно чл. 124б, ал. 4, не подлежи на оспорване.

https://www.livechatalternative.com/