ОБЯВЛЕНИЕ № 01-349/06.02.2023 г.

сряда, 08 февруари 2023 26

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че със Заповед №61/06.02.2023 г. на кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на  подробния устройствен план (ПИПУП) с част План за регулация (ПР) в обхват ПИ с идентификатори  №44327.502.9795 и №44327.502.9796 по Кадастрална карта на гр. Луковит, съответстващи на УПИ І и УПИ ІІ, кв. 118 по Регулационния план на града, с цел обединяването на двата имота, като отреждането на новообразувания стане „за обществено-обслужващи дейности – пункт за технически прегледи и жилищно застрояване“, при запазване на действащата устройствена зона, а именно: Жилищна устройствена зона с преобладаващо нискоетажно застрояване – Жм.

Заповедта, съгласно чл. 124б, ал. 4, не подлежи на оспорване.