ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3464/11.11.2015 ГОД.

четвъртък, 12 ноември 2015 458

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 657/10.11.2015 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) с части: 1. Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) с цел смяна отреждането/начин на трайно ползване/ както следва, от „за стопански двор” да стане „за кланичен пункт”, предвиждане на устройствена зона Пч /чисто производствена устройствена зона/ и предвиждане на ограничителна линия на застрояване отстояща от границите на имота 2. Инвестиционен проект във фаза технически проект за основно застрояване за обект:”Кланичен пункт за производство на суровини и храни от животински произход” в обхват ПИ с идентификатор 44327.335.531 по Кадастрална карта на гр.Луковит.

              Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.