ОБЯВЛЕНИЕ № 01-345/29.01.2013 г.:

неделя, 21 юли 2013 550

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план /ПИПУП/- план за регулация /ПР/ в обхват урегулирани поземлени имоти /УПИ/ III-702 и УПИ IV-703, кв.35 по Регулационния и кадастрален план на с.Торос, общ.Луковит, обл.Ловеч, с цел поставяне на вътрешната регулационна линия в съответствие със съществуващата граница между поземлените имоти.
 Проектът за изменение на ПУП – ПР може да бъде разгледан в дирекция “ТСУ”, стая  номер 26 на Община Луковит.
 Всички пряко заинтересувани лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП-ПР до общинската администрация в 14-дневен срок от съобщението съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ.