ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3387/20.12.2022 Г.

вторник, 20 декември 2022 215

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че с решение №459 от Протокол №55/12.12.2022 г. на Общински съвет Луковит е разрешено изработването на проект за подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/, във връзка с проектирането на захранващ водопровод през имоти, а именно: ПИ с идентификатори 20688.79.52, 20688.81.61, 20688.79.66, 20688.79.73, 20688.79.74, 20688.79.75 и 20688.79.76, всички по Кадастрална карта на с. Дерманци, с цел захранване на мобилен бетонов възел, монтиран в ПИ с идентификатор 20688.79.51.

Заповедта, съгласно чл. 124б, ал. 4, не подлежи на оспорване.

https://www.livechatalternative.com/