ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3386/20.12.2022 Г.

вторник, 20 декември 2022 129

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че с решение №458 от Протокол №55/12.12.2022 г. на Общински съвет Луковит е разрешено изработването на:

1. Проект за изменение Общия устройствен план на Община Луковит, с цел смяна предвижданията в сега действащия за ПИ с идентификатор 36511.124.67 по кадастрална карта на с. Карлуково, общ. Луковит;

2. Проект на  Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за гореописания имот във връзка със смяна предназначението на земята по реда на ЗОЗЗ и отреждането му „За фотоволтаична централа“.

Заповедта, съгласно чл. 124б, ал. 4, не подлежи на оспорване.

https://www.livechatalternative.com/