ОБЯВЛЕНИЕ №01-3360/25.11.2020 г.

четвъртък, 26 ноември 2020 181

        На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със Заповед № 602/24.11.2020 г. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПИПУП-ПР) в обхват: УПИ ІV и УПИ V, кв. 12 по Регулационния план на с. Румянцево, с цел промяна на дворищнорегулационната граница между имотите, по начин, по който същата да съвпадне с кадастралната граница между съответстващите ПИ с идентификатор 63327.501.55 и ПИ с идентификатор 63327.501.56 от кадастралната карта на селото, както и УПИ V да се раздели на два урегулирани поземлени имота, по начин, по който същия е бил разделен по преходния регулационен план на населеното място.

          Заповедта, съгласно чл. 124б,  ал. 4, не подлежи на оспорване.