ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3332/23.11.2021 ГОД.

сряда, 29 декември 2021 88

НА  ВНИМАНИЕТО НА РЕНИ АНГЕЛОВА МЕТОДИЕВА И ОФЕЛИЯ ВАСИЛИВА МАРИНОВА

 

         Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 621 от 22.11.2021 г. на Кмета на Община Луковит е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план /ИПУП/-план за регулация /ПР/ в обхват урегулирани поземлени имоти /УПИ/ ІV  и V в кв.12 по  Регулационния план/РП/ на с.Румянцево, с цел промяна на дворищнорегулационната граница между имотите, по начин по който същата да съвпадне с кадастралната граница между съответстващите поземлени имоти с идентификатори 63327.501.55 и 63327.501.56 по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на с.Румянцево, като УПИ V  се раздели на два урегулирани поземлени имота – УПИ  V  с проектен идентификатор 63327.501.1243, с площ от 856 кв.м. и УПИ ХVІІ с проектен идентификатор 63327.501.1244, с площ от 1302 кв.м.

         Съгласно чл. 215, ал.1 и ал.4 от  ЗУТ заповедта на Кмета на Община Луковит подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването чрез Община Луковит  пред Административен съд Ловеч.

         Проектът е изложен в сградата на Община Луковит, стая №26.