ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3320/12.12.2022 Г.

сряда, 21 декември 2022 273

Община Луковит, дирекция ПРУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 563/09.12.2022 г. на кмета на Община Луковит е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план /ПИПУП/ - план за регулация и застрояване/ПРЗ/ за УПИ ІІІ отреден „За чисто производство, складове, офиси, гаражи, общежитие, магазини и трафопост“, кв. 233, по регулационния план /РП/ на гр. Луковит, включващ поземлени имоти с идентификатори 44327.502.9832, 44327.502.9831 и 44327.502.9802 по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Луковит, като:

1) С плана за регулация (ПР) от  УПИ  III се обособяват три нови урегулирани поземлени имота

  • УПИ ІІІ  отреден „За производствена и складова дейност“ в кв.233 по РП на гр. Луковит с площ от 17037 кв.м, съответстващ на поземлен имот с проектен  идентификатор 44327.502.9901 по КККР на града,
  • УПИ ХV отреден „За фотоволтаична централа“ в кв.233 по РП на гр. Луковит с площ 3622 кв.м, съответстващ на поземлен имот с проектен  идентификатор  44327.502.9903 по КККР на града,
  • УПИ ХVІ отреден „За трафопост“ в кв.233 по РП на гр. Луковит с площ от 212 кв.м, съответстващ на поземлен имот с проектен идентификатор  4432.502.9902 по КККР на града.

Гореописаните урегулирани поземлени имоти са образувани от разделянето на поземлен имот с идентификатор 44327.502.9832 по КККР на гр. Луковит.

От другите  два  поземлени имота с идентификатори 44327.502.9831 и 44327.502.9802 по КККР на гр. Луковит, които попадат в УПИ ІІІ, кв. 233 по РП на града, се обособяват  самостоятелни урегулирани поземлени имоти, чиито регулационни линии съвпадат с имотните им граници:

  • от ПИ с идентификатор 44327.502.9831 по КККР на гр. Луковит се обособява УПИ ХVІІ, отреден „За производствена и складова дейност“ в кв. 233 по РП на града с площ 3354 кв.м,
  •  от ПИ с идентификатор 44327.502.9802 по КККР на гр. Луковит се обособява УПИ ХVІІІ, отреден „За производствена и складова дейност“ в кв. 233 по РП на града, с площ 7234 кв.м.

2) План за застрояване (ПЗ) включва устройствената зона – предимно производствена устройствена зона; допустимо застрояване; максимална плътност на застрояване – 80%; максималната интензивност на застрояване – 2,5; минималната задължително озеленена площ – 20%, като 1/3 от нея е дървесна растителност; начинът и характерът на застрояване; задължителни и ограничителни линии/ ограничителните линии, до които застрояването може да се разположи или отстъпи от тях – на 3 м от страничните граници и от границите към дъното на имотите. Там, където в съседните урегулирани поземлени имоти има съществуващи сгради, разположени по границите им, застрояването е предвидено на 6 м от тях; устройствените показатели. Начин на застрояване – свободно. Характер на застрояването – ниско с височина до 10 м, съгласно чл. 23 ,ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и чл. 73, т. 3 от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Достъпът до УПИ ІІІ кв.2 33 по РП на гр. Луковит се осъществява от две улици, а до УПИ ХV, УПИ ХVІ, УПИ ХVІІ и  УПИ ХVІІІ в кв. 233 по РП на града от задънена улица.

Съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от  ЗУТ заповедта на кмета на Община Луковит подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването чрез Община Луковит пред Административен съд Ловеч.

https://www.livechatalternative.com/