ОБЯВЛЕНИЕ №01-3304/19.11.2020 г.

петък, 12 март 2021 52

         На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за подробен устройствен план - план за регулация/ ПУП - ПР/ в обхват квартали 221 и 223, засягащ имоти както следва: УПИ I /ПИ с идентификатор 44327.502.684/, УПИ II /ПИ с идентификатор 44327.502.683/, УПИ III /ПИ с идентификатор 44327.502.682/, УПИ VIII /ПИ с идентификатор 44327.502.686/, УПИ IX /ПИ с идентификатор 44327.502.2763/ и УПИ X /ПИ с идентификатор 44327.502.685/, попадащи в кв. 221 по Регулационния план на гр. Луковит и УПИ I /ПИ с идентификатор 44327.502.2731/, УПИ II /ПИ с идентификатор 44327.502.2951/, УПИ XV /ПИ с идентификатор 44327.502.2737/, УПИ XVI /ПИ с идентификатор 44327.502.3001/, УПИ XVII / ПИ с идентификатор 44327.502.739/ и УПИ XVIII /ПИ с идентификатор 44327.502.740/, попадащи в кв. 223 по Регулационния план на гр. Луковит, с цел да се отрази съществуващата на място улица като такава със съответните габарити, характеристики и осови точки.

         Проектът за ПУП – ПР може да бъде разгледан в  отдел „РУТОС”, стая  № 27 на Община Луковит.

         На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в срок един месец  от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта чрез общинската администрация.