ОБЯВЛЕНИЕ №01-3304/19.11.2020 г.

петък, 20 ноември 2020 189

Община Луковит на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение №166, взето с протокол №20/03.11.2020 год. на Общинския съвет - Луковит е одобрен Подробен устройствен план – парцеларен план за (ПП) за елемент на техническата инфраструктура – магистрален водопровод за захранване на с. Дерманци в участък през имоти както следва: ПИ с идентификатори 20688.79.66, 20688.79.73, 20688.79.74, 20688.79.75, 20688.79.76, 20688.79.77, 20688.79.78, 20688.79.79, 20688.78.15, 20688.78.2, 20688.78.1, 20688.78.3, 20688.78.33, 20688.78.34, 20688.78.28, 20688.78.27 по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дерманци, община Луковит, област Ловеч.

Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ чрез Община Луковит до Административния съд – Ловеч, по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Проектът е изложен в сградата на Община Луковит, стая №26.