ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3287/03.09.2014ГОД.

сряда, 03 септември 2014 482

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТ” съобщава, че с решение №444 от Протокол №37/21.08.2014г. на Общински съвет гр.Луковит е разрешено изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват: ПИ с идентификатор 44327.68.7, ПИ с идентификатор 44327.68.9, ПИ с идентификатор 44327.68.14, ПИ с идентификатор 44327.68.6 – собственост на частни лица, както и ПИ с идентификатори 44327.68.1, 44327.68.2, 44327.68.3, 44327.68.4, 44327.68.5, 44327.68.15, 44327.68.13, 44327.68.8 – собственост на  Община Луковит и ПИ с идентификатор 44327.68.20 – селскостопански ведомствен път, с цел смяна предназначението на земята, обединяване на имотите, в това число и ПИ с идентификатор 44327.68.16 и ПИ с идентификатор 44327.68.17 – общинска собственост с начин на трайно ползване „гробищен парк”, отреждане на обединения имот „за Гробищен парк” и предвиждане на устройствената зона за обществено обслужване.

              Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.