ОБЯВЛЕНИЕ №01-3284/16.11.2020 г.

сряда, 18 ноември 2020 188

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 589/13.11.2020 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) с части:

  1. Проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПИПУП-ПРЗ), с цел смяна отреждането както следва: „за обществено-обслужващи дейности“, при устройствена зона Ц (Смесена централна устройствена зона) и предвиждане на застрояване в режим на свързано застрояване със съседните имоти.
  2. Работен устройствен план (РУП) предвид обстоятелството, че се предвижда свързано застрояване в повече от два имота.
  3. Инвестиционен проект във фаза технически проект за изграждане на подобекти – автомивка и автосервиз в обхват урегулирани поземлени имоти (УПИ) ХV, кв.8 по Регулационния  план на с. Торос, съответстващ на ПИ с идентификатор 43058.700.149  по Кадастрална карта на с. Торос, община Луковит.

Заповедта, съгласно чл.124б, ал.4, не подлежи на оспорване.