ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3246/17.06.2013ГОД.:

вторник, 27 август 2013 501

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че с решение н омер 263 от протокол номер 23/07.06.2013г. на Общински съвет гр.Луковит е разрешено изработването на  Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, в обхват ПИ 000108 от землище на с.Торос, общ.Луковит, с цел имотът да се отреди за „изба, складова и стопанска дейност, и животновъдство”, като Чисто производствена устройствена зона /Пч/.
   Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.