ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3245/17.06.2013ГОД.:

вторник, 27 август 2013 535

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че с решение номер 264 от протокол номер 23/07.06.2013г. на Общински съвет гр.Луковит е разрешено изработването на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, в обхват ПИ 44327.266.27 по Кадастрална карта на грЛуковит, с цел имотът да се отреди за „складова дейност”, като Чисто производствена устройствена зона /Пч/.
   Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.