ОБЯВЛЕНИЕ № 01-316/01.02.2022 ГОД.

четвъртък, 10 февруари 2022 50

НА ВНИМАНИЕТО НА „ЛУКОВИТ АВТОТРАНСПОРТ“ЕООД

 

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-316/01.02.2022ГОД.

  

                 На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТОС”, съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/  в обхват: ПИ с идентификатор 44327.243.21, местност „Бяло поле“ по кадастралната карта на гр. Луковит, с цел отреждане на имота „За фотоволтаична централа“ при Предимно производствена устройствена зона /Пп/, предвиждане на ограничителна линия на застрояване и максимално допустими устройствени показатели съгласно чл.25, ал.3 от Наредба 7 за ПНУОВТУЗ.
                  Проектът за ПУП – ПРЗ може да бъде разгледан в  отдел „РУТОС”, стая  № 26 на Община Луковит.
                  Всички пряко заинтересувани лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта на ПУП-ПРЗ до общинската администрация в 14-дневен срок от съобщението съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ.