ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3122/04.11.2021 ГОД.

вторник, 07 декември 2021 192

НА ВНИМАНИЕТО НА:

1. ИЛИАНА ЙОРДАНОВА НИНОВА, ГР. ЛУКОВИТ

2. ИВЕЛИНА ЙОРДАНОВА АНАСТАСОВА-БОНЕВА, ГР. СОФИЯ

3. АНЕТА ИВАНОВА ТРИФОНОВА, ГР. СОФИЯ

4. ДИАНА ИВАНОВА АНАСТАСОВА, ГР. СОФИЯ

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/  в обхват: ПИ с идентификатор 44327.225.112, местност „Станчов връх“ по кадастралната карта на гр. Луковит, с цел смяна предназначението по реда на ЗОЗЗ и отреждането му „за кариера за пясък, чакъл и глини за строителна керамика” при Чисто производствена устройствена зона /Пч/ и предвиждане на ограничителна линия на застрояване и устройствени показатели, съгласно чл. 24, ал. 3 от Наредба 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони /ПНУОВТУЗ/ от 22.12.2003 год.

Проектът за ПУП – ПЗ може да бъде разгледан в  отдел „РУТОС”, стая  № 26 на Община Луковит.

Всички пряко заинтересувани лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП-ПЗ до общинската администрация в 14-дневен срок от съобщението съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.

Файлове:

pdf - Обяснителна записка

pdf - ПУП-ПЗ

pdf - Схема