ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3119/04.11.2021 ГОД.

вторник, 07 декември 2021 116

НА ВНИМАНИЕТО НА:

1. МАРИЯН ИВАНОВ НИКОЛОВ, ГР. ВАРНА

 

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ в обхват: ПИ с идентификатор 44327.225.115, местност „Станчов връх“ по кадастралната карта на гр. Луковит, с цел смяна предназначението по реда на ЗОЗЗ и отреждането му „за кариера за пясък, чакъл и глини за строителна керамика“.

В съответствие с чл. 8, т. 5 от ЗУТ конкретното предназначение на поземлените имоти се определя с подробния устройствен план – в случая „нарушени терени – за възстановяване и рекултивация на кариери“. В съответствие с Наредба №7 от 22.12.2003 г. на МРРБ за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, зоната е определена като „устройствена зона за друго предназначение“.

Проектът за ПУП – ПЗ може да бъде разгледан в  отдел „РУТОС”, стая  № 26 на Община Луковит.

Всички пряко заинтересувани лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП-ПЗ до общинската администрация в 14-дневен срок от съобщението съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.

Файлове:

pdf - Обяснителна записка

pdf - ПУП-ПЗ

pdf - Схема