ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3118/04.11.2021 ГОД.

вторник, 07 декември 2021 223

НА ВНИМАНИЕТО НА:

1. АДЕЛИНА АРКАДИЕВА БАНАКИЕВА-ИВАНОВА, СОФИЯ, С. КОКАЛЯНЕ, ВИЛНА ЗОНА

2. АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ АЛЕКСАНДРОВ, ГР. ЛУКОВИТ

3. ВАЛЕРИЯ КРЪСТЕВА ИВАНОВА, ГР. ВАРНА

 

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ в обхват: ПИ с идентификатор 44327.226.30, местност „Глоговец““ по кадастралната карта на гр. Луковит, с цел смяна предназначението по реда на ЗОЗЗ и отреждането му „за кариера за пясък, чакъл и глини за строителна керамика“.

Проектът за ПУП – ПЗ може да бъде разгледан в отдел „РУТОС”, стая № 26 на Община Луковит.

Всички пряко заинтересувани лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП-ПЗ до общинската администрация в 14-дневен срок от съобщението съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.

Файлове:

pdf - Обяснителна записка

pdf - ПУП-ПЗ

pdf - Схема

https://www.livechatalternative.com/