ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3103/17.11.2022 Г.

сряда, 21 декември 2022 135

НА ВНИМАНИЕТО НА:

  1. ЮЛИЯН ВЕЛЧЕВ СЛАВЧЕВ – ГР. ЛУКОВИТ
  2. ОГНЯН МАРИНОВ МАРИНОВ – ГР. ЛУКОВИТ

 

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект на Подробен устройствен план /ПУП/ -  План за регулация и застрояване /ПРЗ/ в обхват ПИ с идентификатор 44327.197.48, м. Панега по кадастрална карта на гр. Луковит и ВиК схеми. С ПР се предвиждат дворищнорегулационни линии, съвпадащи с кадастралните граници на имота и отреждането му „За жилищно застрояване“ при устройствена зона от вида: Жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка височина /Жм/. Новообразуваният УПИ е с номер І-197.48.

С ПЗ се предвижда ограничителна линия на застрояване при спазване на минимални отстояния до границите на имота – 3 м, а спрямо границата към прилежащия път – съвпада с нея.

Проектът за ПУП – ПРЗ и ВиК схеми може да бъде разгледан в  отдел РУТОС, стая  № 26 на Община Луковит.

Всички пряко заинтересувани лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП-ПРЗ до общинската администрация в 14-дневен срок от съобщението съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.

https://www.livechatalternative.com/