ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3095/16.11.2022 Г.

четвъртък, 15 декември 2022 215

НА ВНИМАНИЕТО НА:

                1. ТАТЯНА ДИМИТРОВА ГЕНОВА ГР. ВАРНА
                2. ЕМИЛ МЕТОДИЕВ СТОЙКОВ ГР. СОФИЯ

На основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ, Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересуваните лица, че е издадено разрешение за строеж №68 от 10.11.2022 г. за обект: „Магазин за промишлени стоки – градинска техника и аксесоари, и сервиз за ремонт на градинска техника“ в УПИ VІ, кв. 15 по Регулационния план на  гр. Луковит, ПИ с идентификатор 44327.502.2866 по КККР на града.

Разрешението за строеж подлежи на обжалване 14-дневен срок от съобщаването му.

https://www.livechatalternative.com/