ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3062/04.06.2013ГОД.:

неделя, 18 август 2013 488

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че със заповед номер 296/31.05.2013 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация /ПИПУП-ПР/ за УПИ I, кв.233 по Регулационния план на гр.Луковит, съответстващ на ПИ с идентификатор 44327.502.9770 по Кадастрална карта на гр.Луковит, с цел разделяне на имота на два нови такива, отреждане на единия „за спортна площадка” , а другия запази досегшното си предназначение – „за стадион”.
 Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване .