ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3025/26.10.2021 ГОД.

вторник, 26 октомври 2021 122

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че със Заповед №563/21.10.2021 г. на кмета на Община Луковит е разрешено изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПИПУП-ПР) в обхват урегулирани поземлени имоти УПИ ІІІ и УПИ ІV в кв. 38 по Регулационния план /РП/ на с. Тодоричене, общ. Луковит, съответстващи на ПИ с идентификатор 72552.700.381 по кадастралната карта на селото с част: План за регулация (ПР), с цел промяна на дворищнорегулационната граница между УПИ ІІІ и УПИ ІV, кв. 38 по РП на с. Тодоричене, по начин, по който площите на новообразуваните имоти да съответстват на тези по документите за собственост, което пък от своя страна да стане условие за промяна на кадастралната карта в същия обхват.

Заповедта, съгласно чл. 124б, ал. 4, не подлежи на оспорване.