ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3013/07.11.2022 Г.

понеделник, 07 ноември 2022 243

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че със Заповед №508/03.11.2022 г. на кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на  подробния устройствен план (ПИПУП) с част План за регулация (ПР), с цел прехвърляне на реална част от УПИ V към УПИ ІV, кв.13 по Регулационния план на с. Румянцево и съответно част от ПИ с идентификатор 63327.501.1063 към ПИ с идентификатор 63327.501.64 по кадастрална карта на селото, по начин с който единия проектен самостоятелен обект от сграда с идентификатор 63327.501.64.1 попадне в единия имот, а другата проектна част в другия.

Заповедта, съгласно чл. 124б, ал. 4, не подлежи на оспорване.

https://www.livechatalternative.com/