ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3012/07.11.2022 Г.

понеделник, 07 ноември 2022 260

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че със Заповед №507/03.11.2022 г. на кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на  подробния устройствен план (ПИПУП) с част План за регулация (ПР), с цел привеждане на дворищнорегулационните граници между УПИ ІV, УПИ V, УПИ VІ, УПИ VІІ и УПИ Х, кв.40 по Регулационния план на с. Карлуково, общ. Луковит, в съответствие кадастралните граници на ПИ с идентификатор 36511.700.225 по Кадастрална карта на с. Карлуково.

Заповедта, съгласно чл. 124б, ал. 4, не подлежи на оспорване.

https://www.livechatalternative.com/