ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3000/13.08.2014 ГОД.

четвъртък, 14 август 2014 532

 На основание чл.128, ал.1 и2 от ЗУТ, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхват ПИ с кадастрален номер 051036, з-ще на с.Дерманци, общ. Луковит и Парцеларни планове /ПП/ на довеждащ водопровод минаващ през ПИ с кадастралени номера 000252, 000051, 000251, 150248, 150237 и 051036 и на ел.захранване 20 kV през ПИ 150248, 150237 и 051036, з-ще на с.Дерманци, общ. Луковит.

Проектът на ПУП – ПРЗ може да бъде разгледан в отдел “РУТ”, стая № 26 на Община Луковит.

Всички пряко заинтересувани лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от съобщението съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ.