ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2993/25.09.2015 ГОД.

вторник, 13 октомври 2015 471

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение  на подробен устройствен план / ПИПУП/- план за регулация/ПР/ в обхват УПИ ІІ-1258 и VІІІ-1258, кв.123 по Регулационния и кадастрален план на с.Дерманци, общ.Луковит, с цел привеждане на дворищно-регулационните граници на двата урегулирани поземлени имоти в съответствие с имотните  граници на ПИ с кадастрален номер 1258.

                  Проектът за ПИПУП – ПР може да бъде разгледан в  отдел „РУТОС”, стая  № 26 на Община Луковит.

                  Всички пряко заинтересувани лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП-ПР до общинската администрация в 14-дневен срок от съобщението съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ.