ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2941/18.10.2021 ГОД.

сряда, 20 октомври 2021 30

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че със Заповед №559/15.10.2021г. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПИПУП-ПРЗ) в обхват ПИ с идентификатори 44327.502.9818 и 44327.502.9819 по кадастралната карта на гр.Луковит, съответстващи на УПИ І и УПИ ІІ в кв.241 по Регулационния план на града с части: 1. План за регулация (ПР), с цел обединяване на двата имота и отреждането на новообразувания “за фотоволтаичен парк за производство на електрическа енергия“, при устройствена зона – Пп (Предимно производствена устройствена зона) и 2. План за застрояване (ПЗ), с цел предвиждане на ограничителни линии на застрояване и устройствени показатели за имота в съответствие с чл.25, ал.3 от Наредба 7 за ПНУОВТУЗ (Предимно производствена устройствена зона).

Заповедта, съгласно чл.124б, ал.4, не подлежи на оспорване.